کامپایل نرم افزار ImGui توسط CMake

سلام. این جلسه بهتون یاد میدم چطور با استفاده از CMake نرم افزار نوشته شده توسط GLFW , GLEW و ImGui رو کامپایل و اجرا کنید.

مرحله اول

یک پوشه جدید به نام imgui بسازید و فایل های مورد نیاز ImGui رو منتقل کنید توی این پوشه.

مرحله دوم

cmake_minimum_required(VERSION 3.14)
project(AppName)

set(CMAKE_CXX_STANDARD 17)

file(GLOB imgui_files imgui/*.cpp)
include_directories(imgui)

add_executable(AppName main.cpp ${imgui_files})

target_link_libraries(AppName GL glfw GLEW)